Sakramenty święte

-A A +A

Chrzest święty
Bierzmowanie
Najświętszy Sakrament Eucharystii
Pokuta i Pojednanie (Spowiedź Święta)
Ostatnie Namaszczenie (Sakrament Chorych)
Sakrament Święceń (Kapłaństwo)
Małżeństwo

Chrystus ustanowił siedem sakramentów świętych, aby przydzielać nam zasługi swojej ofiary krzyżowej. Są one znakami łaski Bożej i udzielają jej tym, którzy godnie je przyjmują. Aby nam lepiej uzmysłowić skutki sakramentów i ułatwić godne ich przyjęcie, Kościół otoczył je szeregiem obrzędów. W nadzwyczajnych okolicznościach obrzędy te mogą być skrócone lub opuszczone. Nie można jednak zmieniać znaku sakramentalnego, ponieważ od niego zależy udzielenie łaski. Sakramenty udzielają lub pomnażają łaskę uświęcającą, dzięki której uczestniczymy w życiu Bożym, a ponadto udzielają łask specjalnych potrzebnych chrześcijaninowi w różnych etapach życia.
Przez Chrzest Chrystus udziela nam życia nadprzyrodzonego i czyni nas członkami swojego Kościoła.
W sakramencie Bierzmowania Chrystus umacnia w nas życie nadprzyrodzone i udziela nam darów Ducha Świętego.
W Eucharystii Pan Jezus uobecnia swoją ofiarę krzyżową, która jest źródłem wszystkich sakramentów, i karmiąc nas własnym ciałem rozwija w nas życie nadprzyrodzone.
W sakramencie Pokuty Chrystus odpuszcza nam grzechy, które niszczą lub osłabiają życie nadprzyrodzone, i udziela pomocy do poprawy.
Namaszczenie Chorych zapewnia specjalną pomoc Chrystusa w ciężkiej chorobie.
W sakramencie Kapłaństwa Chrystus daje wybranym mężczyznom udział w swoim kapłaństwie i moc zastępowania Go w szafowaniu Sakramentów.
Przez sakrament Małżeństwa Chrystus uświęca miłość mężczyzny i kobiety i udziela im pomocy do wypełnienia obowiązków małżeńskich i rodzicielskich.
W sakramentach działa sam Chrystus posługując się ludźmi jako narzędziami. Dlatego skuteczność sakramentów nie zależy od osobistej wiary i świętości szafarza wykonującego znak sakramentalny.
Na wzór sakramentów Kościół ustanowił sakramentalia, to jest błogosławieństwa i poświęcenia. Chrześcijanin, który je przyjmuje na mocy wstawiennictwa Kościoła, otrzymuje łaski uczynkowe.